دیده بان فلسطین

شهید قدس شماره 1

موضوع: سخنرانی کوتاه تحلیلی عدم پایداری اسرائیل

مدت زمان:۰۰:۰3:56

سازنده: مرکز هنری رسانه ای رضوان

 

برچسب ها:

Twitter
Telegram
Facebook
Email